Komunikat o błędzie

  • Notice: Undefined index: marinelli w drupal_theme_initialize() (linia 100 z /home/mediaxpl/ftp/wcz/includes/theme.inc).
  • Notice: Trying to get property of non-object w _drupal_theme_initialize() (linia 146 z /home/mediaxpl/ftp/wcz/includes/theme.inc).
  • Notice: Trying to get property of non-object w _theme_load_registry() (linia 335 z /home/mediaxpl/ftp/wcz/includes/theme.inc).
  • Notice: Undefined index: marinelli w theme_get_setting() (linia 1440 z /home/mediaxpl/ftp/wcz/includes/theme.inc).
  • Notice: Trying to get property of non-object w theme_get_setting() (linia 1487 z /home/mediaxpl/ftp/wcz/includes/theme.inc).

Specjalistyczne Badania Psychologiczne

  Badanie psychologiczne:   Podstawa prawna
  Kierowców, instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów  

USTAWA z dnia 5
stycznia 2011 r.

o kierujących
pojazdami (Dz. U. 11.30,151, z późn. zm.)

USTAWA z dn. 6
września 2001 r. o transporcie drogowym  (Dz.
U. 13.9.567 tekst jednolity)

USTAWA z
dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r.. poz. 1137
tekst jednolity, z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 1 kwietnia 2005 r. 

w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku
kierowcy (Dz.U.05.69.622 , z późn. zm.)

  Inspektorów transportu drogowego i kandydatów na
inspektorów
  USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym ( Dz. U. z 2012 r.. poz. 1137 tekst jednolity, z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu
przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia
istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności
inspektora transportu drogowego (Dz. U. Nr 12, poz.117).
  operatorów i suwnicowych , osób pracujących na
wysokości i innych pracowników, u których wymagana jest szczególna sprawność
psychofizyczna
  USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U.98.21.94 tekst jednolity z późn. zm.)
  Kandydatów do objęcia urzędu sędziego   USTAWA z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002r. w sprawie badań lekarskich i
psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego. (Dz.U.02.26.263)
  Prokuratorów   USTAWA o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r (Dz.U.
Nr 31, poz. 138 z późn. zm); ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 8
marca 2002r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do
objęcia urzędu sędziego. (Dz.U.02.26.263)
  Kuratorów sądowych   USTAWA o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r.
(Dz.U.2001.154.1787); ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca
2002r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia
urzędu sędziego. (Dz.U.02.26.263)
  osób ubiegających się o wydanie licencji syndyka   USTAWA o licencji syndyka z dnia 15 czerwca
2007r.(Dz.U. Nr 123, poz. 850);
ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca
2002r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia
urzędu sędziego. (Dz.U.02.26.263)
  osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 

USTAWA z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221,
z późn. zm

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających
posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
(Dz.U.13.1715)

  osób ubiegających się o wydanie licencji lub
posiadających licencję detektywa
 

ustawa z dnia 6
lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110,
z późn. zm)

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 3 listopada 2011 r. 

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie
albo
posiadających licencję detektywa (Dz.U.11.251.1511)

  osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie
dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego
 

USTAWA z dnia 29
listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 29 września 2011 r. 

w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności
mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z
narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni
jądrowej  (Dz.U.11.220.1310

  strażników gminnych i miejskich   USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm ) ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
(Dz.U.10.150.1012)
  osób ubiegających się o  wydanie pozwolenia lub posiadających
pozwolenie na broń
  USTAWA  z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r.

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub
posiadających pozwolenie na broń (Dz.U.00.79.898 z późn. zm.)
  osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 

USTAWA z dnia 22
czerwca 2001 r.

o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz.U.01.67.679 z późn.
zm)

  osób rozprowadzających oraz przechowujących w ramach
działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
 

USTAWA z dnia 21
czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. (Dz.
U. 02.117.1007)